Projekt Clever: Održana kick off konferencija i partnerski sastanak u gradu Baia Mare u Rumunjskoj

4Fotografije uz članak
U rumunjskom gradu Baia Mare, u trajanju od 22.01.2019. do 23.01.2019., održana je kick off konferencija i partnerski radni sastanak na projektu Clever (Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience), koji se provodi u okviru poziva Seed money facility, program Interreg Danube – 1 poziv.

Nakon upoznavanja i uvodnih prezentacija, partneri na projektu, grad Baia Mare, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. i poduzeće Trilogis SRL (Italija) krenuli su u analiziranje ključnih područja intervencije na koja se projektom želi utjecati te su definirane glavne aktivnosti za daljnju provedbu projekta.

Cilj projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta u svrhu boljeg privlačenja EU sredstava u području digitalnih urbanih sredina. Projekt će rezultirati izradom i prijavom jednog ili više projekata iz područja pametnog upravljanja urbanim sredinama, izradom kataloga mogućih poziva za financiranje te uspostavljenom mrežom partnera i suradnika.

Ukupni budžet projekta CLEVER iznosi 49.995 €, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) sufinancirano 32.975,75 € te 9.520,00 € iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Predviđeno trajanje projekta je od 01.09.2018. do 31.08.2019. godine.

Kontakt info

42 000 Varaždin
Trg Bana Josipa Jelačića 17
OIB: 74325081334
Tel: +385 (42)213 700
Fax: +385 (42) 200 720
Žiro račun: HR8823400091110220293

Osnivači

Grad Varaždin
Koprivnički poduzetnik d.o.o.